Tuesday, December 18, 2012

Brahma Murari


Song : Brahma Murari Surarchitha Lingam

Music Director : Hamsalekha

Singer : Ramesh Chandra, Nanditha

Chartatic Raga : Shankaranandapriya

Hindustani Raga : Shivaranjani

 
Notations : S, R2, G2, P, D2 (Unless and otherwise specified)
 
Prelude
g r g r g r g r

Brahma Murari surarchita Lingam
s  r r g g r g g r g g

Nirmala bhasita sobhita Lingam
r r s r s d s r g r r

Interlude
sgs pppd dpgrssss
sgs pppd dpgrssss

Janmaja dukha vinasaka Lingam
s r g p p  p p d p g r

Tat pranamami Sadasiva Lingam
s  r g r d r r s s s s ||

Interlude
GRSd RSdp Sdpg rs rgrp

Devamuni pravararchita Lingam
p p p d d S d d d p p

Kamadahana karunakara Lingam
p p p d d d S d d d p p

Ravana darpa vinasaka Lingam
g p g p d p g p g r r

Tat pranamami Sadasiva Lingam
s  r g r d r r s s s s ||

Interlude
dSRSdpdS pdSdpgrs

Sarva sugandhi sulepita Lingam
s r r g g  r g g r g g

Buddhi vivardhana karana Lingam
r r  s r s d s r g r r

Siddha surasura vandita Lingam
s r  g p p p p d p g r

Tat pranamami Sadasiva Lingam
s  r g r d r r s s s s ||

Kanaka maha mani bhushita Lingam
p p p p d d S d d d p p

Phanipati veshtitha shobhita Lingam
p p p p d d  S  d d d p p

Dakshasu yajna vinashana Lingam
g p g p d p g p g r r

Tat pranamami Sadasiva Lingam
s  r g r d r r s s s s ||

Kumkuma chandana lepita Lingam
s r r g  g r g g r g g

Pankaja hara sushosbhita Lingam
r r s r s d s  r g r r

Sanchita papa vinashana Lingam
s r g p p p p d p g r

Tat pranamami Sadasiva Lingam
s  r g r d r r s s s s ||

Devaganarchita sevita Lingam
p p p d d S d d d p p

Bhavair bhaktibhi revacha Lingam
p p  d  d S  d d d  p p

Dinakarakoti prabhakara Lingam
g g p g p d p g p g r r

Tat pranamami Sadasiva Lingam
s  r g r d r r s s s s ||

Ashtadalo pariveshtita Lingam
s r r g g r g g  r g g

Sarva samudbhava karana Lingam
r r s r s d s r g r r

Ashtadaridra vinashana Lingam
s r g p p  p p d p g r

Tatpranamami Sadashiva Lingam
s  r g r d r r s s s s ||

Suraguru suravara pujita Lingam
p p p p d d d S d d d p p

Suravana pushpa sadarchita Lingam
p p p p d  d S d d d p p

Paramaparam paramatmaka Lingam
g g p g p  d p g p g r r

Tatpranamami Sadashiva Lingam
s  r g r d r r s s s s ||

Lingashtakamidam punyam Yat Pathet Shivasannidhau
Shivalokamavapnoti Shivena saha modate

0 comments:

Post a Comment